Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP)

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP") je medzinárodným súdnym orgánom s regionálnou pôsobnosťou a so sídlom v Štrasburgu. Rozhoduje predovšetkým o sťažnostiach na porušenie práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor") alebo jeho protokolmi.

Podľa štatistických údajov o činnosti ESĽP, v roku 2008 bolo z celkového počtu sťažností podaných proti Slovenskej republike 488 sťažností pridelených na preskúmanie príslušnému orgánu, t. j. výboru alebo komore a 459 sťažností neprijatých alebo vyčiarknutých zo zoznamu prípadov bez toho, aby boli oznámené vláde. Vláde bolo v roku 2008 notifikovaných 67 sťažností, čo predstavuje oproti roku 2007 (59 sťažností) asi 14-percentný nárast.

Zo sťažností, ktoré boli notifikované vláde, ESĽP v roku 2008 rozhodol celkovo 35 prípadov. Z uvedeného počtu ESĽP v 12 prípadoch konštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru zo strany Slovenskej republiky, v 3 prípadoch ESĽP sťažnosti vyhlásil ako celok za neprijateľné, v 3 prípadoch sťažnosti čiastočne vyhlásil za neprijateľné a čiastočne ich vyčiarkol zo zoznamu svojich prípadov, v 12 prípadoch rozhodol o schválení zmieru dosiahnutého medzi stranami, v 2 prípadoch rozhodol o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu svojich prípadov z dôvodu, že sťažovateľ netrval na preskúmaní sťažnosti alebo nereagoval na opakované výzvy na predloženie stanoviska a v 5 prípadoch ESĽP vyčiarkol, resp. čiastočne vyčiarkol sťažnosti z iných dôvodov.

ESĽP v roku 2008 z celkovo 35 rozhodnutí v 13 prípadoch rozhodol rozsudkom v neprospech Slovenskej republiky, t. j. konštatoval porušenie aspoň jedného z práv zaručených Dohovorom alebo jeho protokolmi, príp. rozhodol o spravodlivom zadosťučinení za porušenie práv. V 1 prípade rozhodol o porušení článku 5 Dohovoru (právo na osobnú slobodu a bezpečnosť), v 1 prípade vyslovil porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) a 11-krát rozhodol o porušení článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), a to konkrétne práva na prerokovanie veci v primeranej lehote.

K 31. decembru 2008 ESĽP evidoval celkovo 1 188 nevybavených sťažností proti Slovenskej republike, o ktorých prebiehalo konanie pred niektorým z jeho orgánov (výborom alebo komorou).